دانشگاه ایتمو روسیه
مرکز فناوری و فیزیک دانشگاه دولتی مسکو MIPT
دانشگاه فنی باومان مسکو
دانشگاه تخصصی پزشکی مچنیکوف سنت پترزبورگ
دانشگاه پدیا