دسته بندی: دانشگاه های روسیه

دانشگاه سماشکو
دانشگاه رودن
دانشگاه لومونوسوف مسکو
دانشگاه نووسیبیرسک روسیه
دانشگاه دولتی سن پترزبورگ